ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR

 1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via ilvesskor.se och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och L & P Nierenburg Aktiebolag, organisationsnummer 556332-2899 (”Ilves skor”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Ilves skor framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
Ilves skor följer Trygg e-handels regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. ILVES SKOR accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. ILVES SKOR förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4
ILVES SKOR reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. ILVES SKOR har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer ILVES SKOR naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan ILVES SKOR fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. ILVES SKOR ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.5
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av ILVES SKOR eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från ILVES SKOR.

 1. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt ILVES SKOR:s Integritetspolicy, se här.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när ILVES SKOR bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från ILVES SKOR per e-post. ILVES SKOR uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med ILVES SKOR:s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av ILVES SKOR. Om beställningen återkallas så kommer ILVES SKOR att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 1. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1
När Du ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

 

 1. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Sajten här. ILVES SKOR har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av ILVES SKOR. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan ILVES SKOR eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. ILVES SKOR förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

 1. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

ILVES SKOR kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av ILVES SKOR i samband med kampanjen. ILVES SKOR förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 1. LEVERANS OCH TRANSPORT

6.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att ILVES SKOR skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

6.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har ILVES SKOR rätt att debitera dig en avgift på 149 kr

 1. ÅNGERRÄTT

7.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 30 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela ILVES SKOR detta inom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2
Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från den levererades eller hämtades ut från ombudet. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till ILVES SKOR enligt de metoder och anvisningar som framgick i din beställning. När Du ångrar ditt köp betalar ILVES SKOR tillbaka det belopp som Du betalat för varan.

7.3
ILVES SKOR betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot din retur. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde när du köpte varan, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

 1. GARANTI OCH REKLAMATION

8.1
Vissa av ILVES SKOR:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker du att varan är defekt när du får hem din order så ska du kontakta ILVES SKOR så snart som möjligt, dock senaste 14 dagar efter du mottagit din order. Kontakta vår kundtjänst på order@nierenburg.se. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten. ILVES SKOR står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.3
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer ILVES SKOR att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. ILVES SKOR strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att ILVES SKOR mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. ILVES SKOR förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer ILVES SKOR riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 1. LÄNKAR

ILVES SKOR kan länka till andra webbplatser som ligger utanför ILVES SKOR:s kontroll, och webb-platser utanför ILVES SKOR:s kontroll kan länka till Sajten. Även om ILVES SKOR försöker säkerställa att ILVES SKOR enbart länkar till webbplatser som delar ILVES SKOR:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är ILVES SKOR inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

 1. FORCE MAJEURE

ILVES SKOR ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som ILVES SKOR inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar ILVES SKOR dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och ILVES SKOR rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 1. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

ILVES SKOR förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att ILVES SKOR har informerat dig om ändringarna. ILVES SKOR rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 1. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

13.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med ILVES SKOR:s kundtjänst.

13.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med ILVES SKOR:s kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer ILVES SKOR beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.